A s’amante defunta
de Pittanu Moretti

(Trintases torradu a latu)

Trista ghirlanda deponzo
in sa tumba ’e Flora mia
tessid’a rosas e lizos!

Forte tristura e fastizos
dadu m’as o sorte dura!
Fastizos, forte tristura
dadu m’as o dura sorte!
Tristura e fastizos forte
o dura sorte m’as dadu!
Ca m’as in vida privadu
de cudda ch’apo istimadu
pius de tottu sas cosas!

Trista ghirlanda deponzo
in sa tumba ’e Flora mia
tessid’a lizos e rosas!

Lughen tantu piedosas
chi brunu jughen su mantu!
Lughen piedosas tantu,
chi brunu su mantu jughen!
Tantu piedosas lughen
chi jughen su mantu brunu!
Faghind’ischire a dognunu:
riposende inoghe sunu
sos ossos de sa dechida !

Trista ghirlanda deponzo
in sa tumba ’e Flora mia
a ros’e lizos tessida!

Inue ses sepellida
genufless’igue in pes!
Sepellida inue ses
genuflessu in pes igue!
Sepellida ses inue
igue in pes genuflessu!
Su maestosu cipressu
Bagno ’e piantu indefessu
bramende ch’eo succumba!

Trista ghirlanda deponzo
tessid’a rosas e lizos
de Flora mia in sa tumba!

Sa mia bella culumba
cara aia che istella !
Sa mia culumba bella
che istella cara aia!
Sa bella culumba mia
che istella aia cara!
E oe sa morte avara
l’at reduida a sa bara
in sa menzus pitzinnia!

Trista ghirlanda deponzo
tessid’a rosas e lizos
in sa tumba ’e Flora mia!

Solu, morzende Maria,
ite dolu so provende!
Solu, Maria morzende,
provende so ite dolu!
Morzende Maria, solu,
provend’ite dolu so!
Senz’issa non vivo no,
morte ti prego ajò
a mie destrui ancora!

Trista ghirlanda deponzo
tessid’a rosas e lizos
In sa tumba ’e mia Flora!

Ti giamo, nende a dogn’ora:
sa chi amo tantu est torrende!
Ti giamo, a dogn’ora nende:
torrend’est sa chi tant’amo!
Nend’a dogn’ora ti giamo:
torrend’est sa ch’amo tantu!
Fissende su campusantu;
ma unu riu ’e piantu
mi rendet turba sa vista!...

Tessid’a rosas e lizos
in sa tumba ’e Flora mia
deponzo ghirlanda trista!

Tue, tela oscura e mista,
vela custa sepoltura!
Tue, tela mista oscura,
custa sepoltura vela!
Tue, mista oscura tela,
vela sepoltura custa!
Chi occultat sa venusta
Dea mia onesta e giusta,
ch’a su mundu at dadu blanda!

Tessid’a rosas e lizos
in sa tumba ’e Flora mia
deponzo trista ghirlanda!

Morte fatale nefanda,
sa sorte m’as giuttu male!
Morte nefanda fatale
male m’as giuttu sa sorte!
Fatale nefanda morte
sa sorte mala m’as giuttu!
Tristu, bestidu ’e luttu,
pianghindedi a succuttu,
a t’attittare mi ponzo!...

Tessid’a rosas e lizos
in sa tumba ’e Flora mia
trista ghirlanda deponzo!

Offerindedi in memoria
unu Pater Ave Gloria.