Trinta sese antigu

A s’amigu e poeta Ghilarzesu Zuanni Antiogu Mura
di Serafino Putzolu
(Amentos)

Amigu Mura ancora in poesia
Ti mando custas rigas de lontanu
Ca chelzo ischire caru coment’istas

Su salone às prenu e conquistas
C’à campione sese in su terrenu
Su salone e conquistas às pienu
Ca sese in su terrenu campione
As pienu e conquistas su salone
Ca in su terrenu campione sese
E Ghilarzi su tou natale paese
De chentu metros ti fetta su faru

Amigu Mura ancora in poesia
Ti mando custas rigas de lontanu
Ca coment’ista chelzo ischire caru

Su bene tou istimadu e raru
Cun donos D’Ipocrene às meritadu
Su bene tou raru e istimadu
Meritadu às cun donos D’Ipocrene
Su tou raru e istimadu bene
D’Ipocrene às meritadu cun donos
Merittas sa capella ue sos bonos
De centenarios tenen s’avvenire

Amigu Mura ancora in poesia
Ti mando custas rigas de lontanu
Ca coment’istas caru chelzo ischire

Tue ca sese adettu a costruire
Sos versos sena nue in modu nettu
Tue ca costruire sese adettu
In modu nettu sos versos sena nue
Ca costruire sese adettu tue
In modu nettu sos versos nue sena
Ca de sa Sarda poetica iscena
Connosches tottu sa metricas giustas

Ca caru chelzo ischire coment’istas
Amigu Mura ancora in poesia
Ti mando de lontanu rigas custas

Sas venas tuas de su Sardu infustas
Merittana pruas d’altu traguardu
Sa sa venas tuas infustas de su Sardu
Merittana d’altu traguardu pruas
Sas infustas de su Sardu vena tuas
D’altu traguardu pruas merittana
A sa lettura s’abitante invittana
Sos versos tuos cun modas antigas

Ca caru chelzo ischire coment’istas
Amigu Mura ancora in poesia
Ti mando de lontanu custas rigas

Rispettosu ue passas sena brigas
Ca talentosu amentu bonu lassas
Rispettosu sena brigas ue passas
Ca lassas bonu amentu talentosu
Sena brigas ue passas rispettosu
Ca lassas talentosu bonu amentu
Cun sa rima perfetta in s’argumentu
Ses tottu onore a su centru Isolanu

Ca caru chelzo ischire coment’istas
Amigu Mura ancora in poesia
Ti mando custas rigas de lontanu

Cando a s’iscrittura pones manu
Tottu est perfetziones cun misura
Cando pones manu a s’iscrittura
Tottu est misura cun perfetziones
Cando a s’icrittura manu pones
Cun perfetziones misura est tottu
E in tottu Sardigna ses connottu
Pro sa metrica perfetta e cultura

Ti mando custas rigas de lontanu
Ca caru chelzo ischire coment’istas
Ancora in poesia amigu Mura

Sa mente tua est ferfetta e sigura
Ca sese naschidu in metta lughente
Ferfetta e sigura est sa tua mente
Ca sese naschidu in lughente metta
Sa mente tua est sigura e perfetta
Ca in lughente metta sese naschidu
Su Trinta Sese in Ghilarzi apparidu
Sese comente un’immagine e Maria

Ti mando custas rigas de lontanu
Ca caru chelzo ischire coment’istas
Amigu Mura ancora in poesia

Imbezzes sanu in bona cumpanzia
E sos chentu carezzes in sa zona
Imbezzes sanu in cumpanzia bona
E in sa zona sos chentu carezzes
In cumpanzias bona sanu imbezzes
E in sa zona carezzes sos chentu
E pro su centenariu festamentu
Ambos paris cun Palmira signora

Ti mando custa rigas de lontanu
Ca caru chelzo ischire coment’istas
Amigu Mura in poesia ancora

A cungruos de sa rima incantadora
Tottu as duos saludo cun istima
A cungruos de s’incantadora rima

Saludo cun istima a tottu as duos
De sa rima incantadora a cungruos
Tottu as duos cun istima saludo
E de de Parigi cun rispettu acudo
Cun d’unu abrazzu e un’istrinta e manos
A nos biere in paghe sempre sanos

Courbevoie su Deghe Frearzu 2009