A s’Amigu Tonino Longu
di Giuseppe Concas

Su primu iscrittu chi da-e te hapo tentu
su trintasette chi Ti han premiadu
fattu pro me’ e pius nde so’ cuntentu.

No m’ha sorpresu e ne meravizadu
ca t’hapo giudicadu in su momentu
votu deghe e in prima valutadu.

Sustanzia, maestria e sentimentu
trasparente chei su sole illuminadu
‘Onzi frase chiara in s’argumentu.

De su modellu su modu nd’asa usadu
de Caria e de Morette, d’onzi accentu
tessidu a misura e bene ricamadu.

‘Onzi organu mentale in movimentu
has postu chi sa natura t’ha donadu
no m’istraco de Ti faghes cumprimentu.

Su chi has custruidu e fraigadu
a base dura e-i su fundamentu
ès cun’arte e cun geniu progettadu.

Resistente a nie abba e bentu
ès fattu in forte e addurat ficadu
chei su nuraghe antigu monumentu.

Tue Antoni has sempre triballadu
e mai papadu pane a tradimentu
in modu dignu e cheres rispettadu.

Che Padre Priore in su cumbentu
has retzidu tantu e puru dadu
a su Parnasu sardu nutrimentu.

No’ has mai s’amigu trascuradu
generosu e ospitale trattamentu
dae su coro che frade istimadu.

E pro Te so iscrinde in s’aposentu
signu chi Ti lu has meritadu
Ti lu fatto che unu testamentu.

‘Onz’unu bene o male giudicadu
presenta su sou documentu
chi sa lezze terrena ad’ordinadu.

Si unu pagu noiosu so’ istadu
Tue ca ses un’omine chi has talentu
bi creo e appo a essere iscusadu.

Ca como camino a passu lentu
dae su tempus so’ conditzionadu
e bene chi be su pensamentu.

E Tue fort’e sanu e fortunadu
a piaghere Tuo s’annu chentu
ottènzas ‘onzi bene disizadu.

Bolotana, 01-11-2009