A s’amigu Piludu
di Pittanu Moretti

(Trintasette retrogadu fioridu e tent’a maglia)

Piludu, già ch’ammiras sos modellos
ti nde mand’unu como a nou fattu
e ispero chi t’ad a dilettare.

Non cretes ch’est braga ’e m’innalzare
che poetes de vaga olada musa
ch’usurpan fama e gloria terrestre!
No cretes braga e m’innalzare ch’este
de vaga olada musa che poetes!
Braga ’e m’innalzare ch’est no cretes
che poetes d’olada musa vaga!
Non cretes d’innalzaremi ch’est braga
che vaga musa ’e poetes bolada!

Piludu, già ch’ammiras sos modellos
ti nde mand’unu como a nou fattu
e ispero ch’a dilettare t’ada.

Regalu chi Pittanu a tie dada
mustralu a chi est de Omero amigu,
e... mi no ti lu furen dae manu!
Regalu chi a tie dat Pittanu
a chi amigu est de Omero mustràlu;
chi dat a tie Pittanu est regalu
mustralu de Omero amigu est chie ;
regalu chi Pittanu dat a tie
mustralu a chi amigu est de Omero.

Piludu, già ch’ammiras sos modellos
ti nde mand’unu como a nou fattu
e chi t’ad a cuntentare ispero.

Oe in s’Elicona conto zero
ma... dogn’eroe affronto e and’attentu
in s’isceglier sa cosa pius bona.
Oe si conto zero in s’Elicona,
m’and’attent’e affronto dogn’eroe;
si conto zero in s’Elicona oe,
ma dogn’eroe and’attent’e affronto;
oe s’in s’Elicona zero conto,
m’affronto dogn’eroe, attentu ando.

Piludu, già ch’ammiras sos modellos,
ispero chi t’ad a cuntentare,
com’unu fattu a nou ti nde mando.

Si cres, cos’e Iscanu ti domando:
si ses sanu cun sos de domo tottu,
e si sun bios Bore e Cicciu Rosa?
Si cres, ti domando ’e Iscanu cosa:
cun tottu sos de domo si ses sanu?
Si cres, cosa ti domand’e Iscanu:
sanu cun tottu sos de domo ses?
Cosa domando ’e Iscanu, si cres:
si ses sanu cun tottu sos de domo?

Piludu, già ch’ammiras sos modellos,
ispero chi t’ad a cuntentare
ti nde mand’un’a nou fattu como.

Sos amigos in comunu los assomo,
sos antigos e noos a prou tottu,
e dà tantos saludos a dognunu.
Assomo sos amigos in comunu,
a prou tottu sos noos e antigos;
los assom’in comunu sos amigos,
sos antigos a prou tottu e noos;
sos amigos in comunu assomolos,
sos noos e antigos tottu a prou.

Piludu, già ch’ammiras sos modellos,
ispero chi t’ad a cuntentare,
ti nde mand’unu como fattu a nou.

Iscrie puru a piaghere tou
a mie podes crer m’est gratu tantu,
in custu logu de Musas oscuru ..!
A piaghere tou iscrie puru,
podes crer gratu tantu m’est a mie;
a piaghere tou puru iscrie,
e mie tantu gratu est podes crere;
iscrie puru a tou piaghere,
podes crer ch’a mie est tantu gratu.

Piludu, già ch’ammiras sos modellos,
ispero chi t’ad a cuntentare,
ti nde mand’unu como a nou fattu.

Cando s’ispassu ammento trattu trattu,
tando lamento su crudu Destinu
chi m’ad alluntanadu dae Parnassu!
Trattu trattu, cand’ammento s’ispassu,
lamento su Destinu crudu tando;
trattu trattu, s’ispassu ammento cando,
tando su crudu Destinu lamento;
cando s’ispassu trattu trattu ammento,
lamento tando su Destinu crudu.

Ispero chi t’ad a cuntentare,
ti nde mand’unu como fatt’a nou
già ch’ammiras sos modellos Piludu.

In custu logu so chiettu e mudu,
nè gustu nè dilettu ’e liras ch’ada
de poder a sa vena dare isfogu!
Chiett’e mudu so in custu logu,
dilett’e liras no ch’ad e nè gustu!
Mud’e chiettu so in logu custu,
nè gust’e liras ch’ad e nè dilettu!
In custu logu so mud’e chiettu
ca dilettu nè gustu ch’at de liras!

Ispero chi t’ad a cuntentare,
ti nde mand’unu como fatt’a nou
Piludu, già chi modellos ammiras.

Su larallallai, dillos e andiras,
nara, de grillos fragellos sun custos,
chi die e notte los intendes gai...!
Dillos, andiras e larallallai,
custos de grillos sun fragellos, nara;
dillos, andiras, laraillellara,
nara, custos fragellos sun de grillos;
larallallai, andiras e dillos,
de grillos, nara, sun custos fragellos.

Ispero chi t’ad a cuntentare,
ti nde mand’unu como fatt’a nou,
Piludu, già ch’ammiras sos modellos.

Sos logos nostros de recreu bellos
disaogos, ch’a Deu incantan, dana,
e deo nde so ruttu in mes’e mostros!
De recreu sos bellos logos nostros
dan disaogos, ch’incantan a Deu;
sos logos nostros bellos de recreu
dan, ch’a Deu incantan, disaogos;
sos de recreu bellos nostros logos
dan disaogos, ch’a Deu incantana.

E si nos vantan, nos est de derettu:
adiu, e ti saludo cun affettu.