A s’amigu Luigi Ladu
di Giuseppe Concas

Su sambene tou, ès puru su meu,
de sa matessi mama, e sa natura,
tue dadu c’as meda, e zente in cura
si è salvada cun s’azudu e Deu.

A d’onzi isfortunada creatura,
bisonzosa in su momentu feu,
che frade generosu e senza neu
ti ses prestadu cun disinvoltura.

C’as versadu suore ti fontomo
guida de su gruppu e consapevole
as fattu sempre bene, prima e como.

Fundadore, presidente meritevole
e sa figura tua in d’onzi domo
onesta, doverosa e sozievole.

Bolotana, 25-07-2007