A s’amigu Antoni Longu
di Giuseppe Concas

Tonino, cun bona cumpanzia
a domo m’as battìdu sa risposta
assensada e vera poesia.

Ennidu dae Macumere ses apposta,
cun su caru amigu Angelinu,
dada mi l’as in manu, no in posta.

In coghina, a fiancu ‘e magasinu,
recitada mi l’asa pri’me s’ora
de nos bufare una tazza ‘e inu.

E che brav’artigiana tessidora
bene as filadu sa trenetta
chenza ch’ogare su modellu a fora.

***

Su primitivu de su pianeta
essere umanu s’ es distintu:
s’alimentat manigande pisch’e petta.

Cando at resonadu s’es cunvintu
chi fit diversu dae s’animale,
chi su fagher suo es pro istintu.

S’omine at cumpresu bene e male;
connottu at su mele, su velenu,
su durche, s’amaru e-i su sale.

Sighit su progressu a len’ a lenu
pro che lomper’ a s’eterna meta,
ma non li bastat ancora su pienu.

O mannu o minore unu poeta
cando tenet su donu de natura
de improvvisu li enit diretta.

Za faghede ischire sa cultura,
m’a cumponner sa rima non s’imparat
si non li naschidi dae creatura.

E si su tema male si preparat
sighire non podet s’argumentu,
e a sa fine non l’ischit su chi narat.

Deo zudicande bisto attentu
a dare a su meritu valore
senza fagher perunu cumprimentu

Es suzzessu cun macchina minore:
bintràda in pista l’ana premiada,
e zughiat un ateru motore!

Finas in sa zurìa ingannu b’ada:
o pro mari o pro simpatia
ti premian sa macchina truccada.

Deo no isco s’in sa poesia
similes fattos appana suzzessu:
in me sa passione bi est’ebbia
pro parte mia pagu es s’interessu.

Dae Bolotana, su 29/09/2007