A pupias de prata
de Dante Erriu

A pupias de prata
est sa luna notesta.

Acapiaddu cun is raju
su prantu ‘e unu pipiu
e portaddu in sa serenidadi
de s’infiniu!

Faitì agiudai de is steddus o luna
is chi in sa noti giogant cun tui;
alluiddu unu mantu ‘e paxi
po chi gioghit cun prexu
custu mundu.

Crasi t’apu a torrai gratzia
o luna chi mi spéddias
carìgnius de prexu;
e candu in s orizonti
miru su soberanu indorau
m’ ingenugu
fàcias a su bellu Creau
acinnendu, prexosu,
unu sinnu ‘e gruxi
cun sa speràntzia
chi crasi puru
potza, cun su coru,
alliongiai rajus di amistadi.

Sezione Poesia a tema libero 2012 - Villanova Tulo