A Predu Tolu
de Pietrino Monni


In Orune t’an intessu cantanne
Bellissimas cathones de amore
Incantanne mannos e minores
E tottu sos chi t’in ascurtanne.

Una boche chi pariat de usignolu
De un anzelu o unu serafinu
Intonanne unu cantu sopraffinu
In su palcu sa die ‘e su Cossolu.

Su pubblicu est istadu silenziosu
Intennenne unu tenore celestiale
Tottu Orune in silenziu totale
Est abbarradu attentu e cummossu.

Mai unu cantu it gai armoniosu
Comente canno cantabat Predu Tolu
Sas cordas de su coro toccabat isse solu
Prima ‘e dare a tottu s’ adiosu.

Nemos che a tibe torrat a intonare
E a facher annare su tenore
Nemmancu su coro ‘e monsignore
O de chie bi cherjat progare.