A poi di tant’anni
de Domenico Mela

 

Turraddu sogu a poi di tant’anni
a l’alburu di leccia seculari,
ch’è sempri spidriendi a facci’a mari
e lotta i li siccagni e i li malanni.
In tutti li me gioghi e li me affanni
palti di tempu lu pasava in pari,
da un rattu a l’altru stagjia saltendi
finz’alzaci a punta, inghì giughendi.

Vidia li nidi in oi e pigioneddhi
cu li mammi ciuccendi a pal’indentru,
muìa lu faldali dugna ventu
e cantavani manni e minoreddhi.
Di canna n’ajiu fattu di pudreddi
curria pa straccalli ben cuntentu,
avà no curru più chi sogu anzianu
e balbi biancu sogu e peli canu.

Ma a te ti so manchendi li clienti
no veggu nidi e mancu più pigioni,
sè tuttu inghiriaddu di razzoni
mancaddi so a puliti chidda jenti,
più la campagna no produgi nienti
e d’animali vinnè mali e boni,
e fagini tragitti longhi e colti
tra eddhi è gherra e campa lu più folti.

Cant’eri beddhu a chiaru di luna
cu li to fogli in culor di prata,
in terra si vidia dugna tratta
in mezu a lu frutettu di la pruna.
D’amori eu no er’a la diuna
cantava allegru in chissa palaratta
e ripitia l’eco in chissa vaddhi
in chissi tanchi tutti trabagliaddi.

Ma avà è lu tempu a fanni la missera
a dogni spiga li dagi una scunta
tutti li canni moini la punta
che zoccu di ferraglia i la galera.
Triltu m’avviu avà in chilta sera
comenti ch’agìa viltu una defunta
chissà candu ci torru in chiltu logu
chi no lu brusgia a eddhu calchi fogu.

3° Premio - PREMIU DE POESIA SARDA "TIU FINU" - 2015