A Pino
de Salvatore Ladu

Tres annos sun passados bene o male
Da cando riccu 'e bramas, animosu
Mamma cuntenta, babbu premurosu
Ses pertidu a sa bella capitale

E aprodas sighindelu un'isteddu
D'illusione e bisos unu mare
Oje chi b'idu l'amus coronare
Ti festamus bragheri dottoreddu

Ma s'azetas da babbu unu cussizu
Faghe ch'in su travallu cumpetente
Sias che faru pro su suferente
Tratalu su malaidu che fizu

In cussos letos de de prantu e de oi
Cun cura dalis puru unu carinnu
A s'anzianu cantu a su pizinnu
No li rispondas mai: Venzo poi

E a cantos sun bennidos pro tene
Un'abrazu amorosu azeten puru
Ti lu suni mostrande ista siguru
Cantu t'istimana e ti cheren bene

Ha! Si podere, isteddos e luna
T'aio cun amore regaladu
M'azeta cantu su coro m'at nadu
"dali un'abrazu de bona fortuna"

In su caminu vonu sighi gai
Laboriosu semper de piusu
E s'in sa vida agatas puntissusu
Tenedi forte, non t'arrendas mai.