A Pietro Varasi
de Salvatore Deligia

Per mezzo secolo impegnato
in seno all'AVIS Nazionale.

Andadu ti che ses Pedru caru
cand'ancora nos faghias bisonzu
truncande de sa vida su filonzu
chi t'at bist'e s'AVIS babb'e faru.

De bonesa tue fias a mundu raru
de su sambene mannu testimonzu
lugh'e amparu po chi aiat bisonzu
de cussu preziosissimu bene raru.

Omine che tè nde naschit su mille
e nobilitant tottu su zenere umanu
azudande chi ruet in suferenzia.

Ti lu torret su Zesus in gaudenzia
s'azudu c'as dadu a onzi cristianu
e ti nominet d'esempiu in su cuille.

Tantos uttios formant unu frumene
Perdu Varasi siat portat a lumene.

Su 12 de Nadale 2017