A Pietrinu
di Giuseppe Concas

A s’ora mancu bene fia intradu
a su salotto de s’iscrivania
a domo ‘e Tetta chi es cugina mia
e de Te sa notizia mi ha dadu

de cussa ricamanda poesia
una cantone mi has dedicadu
chi subitu subitu a recitadu
mi ha prenu su coro e allegria

e a sighidu sa diretta via
ti ses prontamente isdebitadu
a su dovere ne mancu obbligadu
ma pro te su pernasu est’armonia

si mi aiada sa carena oladu
andare lestru chei sa fantasia
a s’Assunta Vergine Maria
aia in domo tua festizzadu

e cun Peppina Boeddu in cumpanzia
aite bellu incontru fi bistadu
e cun’affettu unu asu dadu
ammentu ‘e s’antiga pitzinnia

ma dae attesu a su valore
si be su sentimentu ei s’istima
cun sa poesia ei sa rima
bi a bontade e fraternu e s’amore

e guai chi manche su calore
si frimma prima e non pigad’a chima
fi pius serenu su tempus de prima
o Pietrinu cando fis minore.

Chie cumprendede s’argumentu veru
de bi arrajonare so cuntentu
ma pius mannu e su Tuo cumplimentu
magari cun giudiziu sinceru.

Mi has tentu bonu cunsideru
ti ringrazio e l’aprezzo in su momentu
chie ragiona bene e ha talentu
chi a bolu cumprende de abberu

Ti lasso e Ti saludo e cun sa mente
mantenzo caras custas chimbe ottadas
las’appo bene in conca registradas
po la recitare frecuente

e ande dare a meda zente
de idda sarda e appassionada
ca Pietrinu alla tenne cuada
non bale sa cosa unu niente.

Bolotana in Monte Palai su sero e su 14 de austu sa die prima e s’Assunta rispondo pro una ricamada e bella poesia chi mi ha mandadu s’amigu caru Pietrinu Pane