A Pertini
de Peppino Marotto

Su capu de s'Istadu italianu
votadu cun su màssimu cunsensu
est un'illustre eroe partigianu
chi giughet bonu coro e bonu sensu.

Devet fagher unu tribagliu immensu
mancari chi che siat antzianu
pro sanare un’Istadu male sanu
dae trint'annos in odore 'e incensu.

Isco chi tenet corazu e talentu
e cun s'azudu 'e sa pòbera zente
l'at a fagher finire su turmentu.

Ca est onestu, giustu, intelligente
li auguro chi a sos annos chentu
siat galu Pertini presidente.