A Peppinu e Tetta
di Giuseppe Concas

Su chimbattotto mille noighentos
precisu mesu seculu cumpridu
duos coros a unu azis unidu
cun’amore felices e contentos.

Cun’affettu ‘e muzzere e de maridu
e cun sos bostros bonos sentimentos
bos meritades tantos cumprimentos
ca cun’onore sa vida azi sighidu.

Bos’auguro chi sigad’ancora
finas a chentu, battinde su coro
in paghe serena in sa ostra dimora.

Como godide, a sa festa ‘e nòzze doro
sempre cun Deus e Nostra Sennora
cun fizzos bostros, e fizzos insoro.

Bolotana, 28-10-2008