A Peppinu Delogu
di Mimmia Soro

Caglia Peppinu, no cantes piusu,
ca ponese tristura in s'allegria,
deo poeta onu ti creia
ma custu sero mi has disillusu,
ischis chi sa sarda poesia
de sos palcos si cantada susu,
ma tue ca no nd'hasa in su calasciu
ne in susu nde cantas ne in basciu.