A Peppe Concas
di Salvatore Enne

So’ tres o battor’annos chi non retzo
da parte tua una bella littera
pro cussu oe seriu mi setzo
accurtzu a sa mia ziminera
e pro te car’amigu ca t’appretzo
leo sa pinna cun manu lezera
e che àteras bìasa
ti fatt’ischire notizia miasa.

Da cando so’ andad’in pensione
non mi chircas piusu Zuseppinu
però fia e so’ cuddu Carbone
ch’impreaia matzita e puntinu
e cand’eniat sa card’istagione
mi bidiana primmu in s’elighinu
cun sa pinna e pabilu in manos
iscriende pro sos nostros paesanos.

Como tott’appo postu in abbandonu
ca pabilu e pinn’appo arrimadu
paret chi a iscrier non so’ bonu
su tempus onzi cosa mat leadu
a sos amigos domando perdonu
ma app’a nessunu irmentigadu
es c’a iscrier mes troppu fatiga
chi so’ mas’annu chenza fagher riga.

Pro cussu sos imballo chi c’agattas
ca so’ tristu e m’agatto atturdidu
in custas rigas mias male fattas
da-e te cherzo esser cunpatidu
da parte tua ca bene adattas
c’ar mente fin’e nobile sentidu
non cherzo minde fettas una briga
mi ghi so’ sempre una pesson’amiga.

Tue ses sempre iscrinde, mana nadu,
pius de cando fis’in zovania
ma tue ses Poeta raffinadu
ses unu mastru de sa poesia
e has medas cantones rilegadu
prontas a las dare a s’istamperia
bona fortuna tenzas Peppe caru
e de in custa idda enzas faru.

Pro como ti saludo caramente
Peppe Concas illustre paesanu
e ‘asseguro si m’istas presente
deo t’aia istrintu sa manu
ca che sias istrintu parente
cherzo dures a bezzu fort’e sanu
però su ‘inu nou
lu tocches cun Carbone amigu tou.

Cun amighentzia vera.

Badore Carbone ---- Bolotana, 29-10-2009