A Pedru Cui poeta
de Luigi Pitzalis

Cant’isteddos b’at in su firmamentu
donzunu fatende sa lughe sua,
a los contare totus mancu giua
ca ana esser, siguru, pius de chentu.

E mi che jughen chin su pensamentu
a sos amigos chi, sa sorte crua,
si c’at leadu in su Regnu ’e s’Ammentu.
Gai Pedru sa partentzia Tua

m’at postu in tristesa e amargura,
ma cherzo a T’ammentare che guerrieri,
comente in su palcu solias essere:

bellos versos capassu de tessere
che unu veru mastru carpentieri
chi faghet forte e bona un’istruttura.

Ma custos pensamentos no abrandan
dolu, po sos amigos chi si ch’andan.

Isili