A Paulilatino
de Antonio Monni

…sa ‘idda mia amada

De ozastros e muraches coronada
Dominas fiera e forte s’artu pianu
T’abratzant fizos tuos a coro in manu
Ca ses sa patria prediletta e amada.

Supra de una collina situada
Bellesa isparghes dae su Monte a Pranu
Abbas sorgivas intonant unu arcanu
Cantu, durche che murta profumada.

Paule isculpidu in su basaltu antigu
Comente unu murache ses possente
Biadu s’istranzu chi tenet unu amigu

E at connottu su coro ‘e custa zente
Chi ammasedat fintzas s’inimigu
Cun dd’unu amore veru e dirompente.