A Pasca — Mama e Deus
di Giuseppe Concas


Mama c’has tentu su verbu divinu
Allatadu cun sambene e sas venas
Pro meses noe, e da poi sas penas
Has dadu lughe a Gesu Bambinu

Attenta l’has curadu intro e su sinu
Amore Santu e grazias pienas
E a sas mamas chi non sun serenas
Dalis coraggiu bistalis vicinu

In modu chi onzi criatura
Santamente benzada allevada
In sa lughe terrena e sa natura

E si bà mama ches preocupada
Presenta a fizzu tuo sa figura
E benit beneitta e consolada

==========

Si faghen sas mamas che a tie
Pro tottu sos fizzos sun Reinas
Cando l’han coronadu e ispinas
A fiancu e sa rughe fis inie

Ei sas lagrimas tuas fin divinas
Falana a terra biancas che nie
E in terras lontanas e vicinas
Tonada alleara sa Pasca sa die

Faghe pro s’intrea umanidade
Sos chi ancora vivene in disgrazia
Dalis bundanzia e felicidade

Totta sa zente de amore sazia
Affettu istima e fraternidade
De paghe nos concedi custa grazia.

Bololana 18/02/2OO5