A Parre Meu

M'arreo in sa contierra
arreionare chin sos ammentos
m'abizzo chi este una gherra
es puru tempus de custos apentos
luego in finitia sos bentos
abrandan disamistade in terra
ma tenidelu a mente e in coro
no fit lizitu su faghere issoro.

No fit lizitu e prus pagu puru
chi su cusseltu lu aeren fatu
lendeche dae ucca su recatu
sa limba e su diritu siguru
lendeche alinu entu e fiadu
ghetende in donzi bicu resergadu
ma jeo istaia semper nende
son pagas dies chi lu trasendede.

A parrer meu già es de transire
s'anima mala de bona zenia
daghi no lassat aba in ghinzia
ne in bonzolu pro beneighere
leadu chin chie in rebotas
essiat su note a isperiare
chin mannos e minores dischentes
ghetados in orriu dae pennentes.

Ammus a lassare ch'in sa idda
li polzedana cantu faghede
pro granzeu lu fagana che ambidda
luadu chin truiscu olerede
che cau marinu chirchende nudda
in sos muntonaglios paserede
chena perunu arresiliu santu
dolu e in logu s'intendat prantu.

E za torro a su meu pessare
arrejonare chi sos ammentos
cussas trassas no son de orvidare
nemmancu sos antigos turmentos
ma da es bellu su carrasegare
de pagu lizitos omines presos
no si isolvene dae s'accamu
e sa carazza ponen fittianu.

Giuanne Chessa 04.09.2002

Dae "Pizzinnos" azivu de contos, cantones, ammentos. Imprentas de Giuanne Chessa de Torpè.

____________________

Cantone de Giuanne Chessa de Torpè Fizzu e Zoseppe Chessa e nebode de Larentu Chessa Fois