A Papa Giovanni Paulu II oe Santu
di Gaspare Mele


De divinu splendore illuminadu
prenu de clemenzia, zel'e amore,
in lumene de s’Eternu Greadore
su Vernaculu sacru a preicadu.

A poveros e tristos à dadu
azzudu e cunfortu in su dolore,
de tottu vi frade educadore
dae mannos e minores vit'amadu.

Vit’amabile serbidore risoluttu
a serbire e preicare su vangelu
cun’ impignu e altu talentu.

Comente in terra sa vide as zuttu
gai oe, mandanos dae chelu
Pache e amore, e bonu sentimentu.
========
Preca pro nois chi amus necessidade
de pache vera, e santa libertade.

Orotelli, 22-3-2011