A Papa Bergoglio
de Peppinu Rosas

De Santu Pedru dignu sutzessore
Frantziscu in Sardigna ses bennidu
preigande su Vanzelu cun amore
tottu sos Sardos as inteneridu.

Pagh'e misericordia as battidu
parìas Tue, Cristos Redentore
donzi Sardu d'accanta Ti at bidu
a T'intender sa oghe ite onore.

Entusiasmu as bidu in abbundantzia
ma, bidu as puru disperatzione
de cantos a fine mese nudda ana.

Ma Tue nd'as battidu s'isperantzia
dand'a sos Sardos sa beneditzione
in rispettu ’e sa fide cristiana.

Tottus onorados de T'àer accantu
gloria a Tie Frantziscu, omine santu.

Noragugume, su 22 de Cabudanni 2013