A Onifai
di Bernardu Zizi

A tie, terra mia, in tantu amore
che puzone a su nidu torro onz'annu.
Happo a torrare sempre senza ingannu
pro cantu mi dat vida su Signore.

Ses una idda povera e minore
ma tenes unu coro riccu e mannu.
T'auguro chi mai tenzas dannu
in su tempus presente e benidore.

Pro s'operare tou onestu e sanu,
pro s'ospitalidade genuina,
ammirare ti faghes dae sa zente.

Si puru dae te che so luntanu
onzi momentu ti tenzo vicina,
inserrada in su coro e in sa mente.