A ojos a crasa
de Angelo Porcheddu

Su tempus in su currer chena pasu
dat a sa die comintzu e cumprida:
a s’avrèschida l’azzendet sa vida,
a sero nde l’istudat in s’occasu
inue morit a s’ultimu ’asu
chi sa lughe li dat in sa ’essida.

Sas dies sighin gai a un’a una
a intrare ’e su tempus in rodeu,
cando prinzas de oras de anneu
curreas de calchi nova importuna;
o cando ’arrias de bona fortuna
dende momentos d’ispannu e recreu.

Ma s’omine ch’in su tempus fastizat
chertende e suerende pro prevennere
su ch’in vida diat cherrer ottennere
da-e su fagher ch’issu contivizat,
e in segretu isperat e disizat…
chi l’hapat una… die chi hat a bennere.

Una die hat a benner…! Dulche isettu!
pro chissà cantas animas in dolu:
chie in s’abbandonu vivet solu
pascionende in istojas de aprettu;
e pro chi ’est in taulas de lettu
incravadu a sa rughe ’e su lentolu.

“Una die hat a benner!” Pessamentu
ch’in s’anima marteddat de contìnu
a chie, chena gulpa, in su caminu
de s’esistentzia ingiustitzia hat tentu,
e isettat sa die de s’eventu
chi torret giustu nessi su destinu.

A sonnios e a bisos dat isfogu
dogni umanu in sa terrena andera,
e dies ch’han a benner, hat s’ispera
d’esser medas a dare disaogu
ca de sa vida ogni tantu in su giogu,
nd’ispuntat una in sa caminera.

Cun in coro s’afficu de che ferrer
in su tempus atesu, e a inie
de che lomper serenu e rie-rie
fintzas a s’ultim’ora dia cherrer,
e pagh’e amore in s’andare isterrer
pro ch’a su cras istiga giara imbie,
e poder cun serenidade abberrer
sa gianna cando: “hat a benner sa die”.

XXXI Premiu Logudoro 2012 - 2u Premiu rima a tema impostu "At a benner una die..." setzione Musserradu Meridda