A Nostra Signora e su Cossolu
de Peppe Montesu

Figura ses potente de cossolu
de mamas Orunesas in piantu
pedin a tie chin su coro afrantu
a tie invocan in pena e in dolu
ti pregat su pastore in campu solu
a modu suo chin su mudu cantu

Ses tue sa Divina ambasciadora
de onzi opressu e de s’inserradu
cudde chi juchet su coro oscuradu
a tie giamat luchente aurora
mama de Deus e nostra Signora
pregata a tie Orune affanadu

Ses solu tue ca isse ristoras
Chi lenis e azzudas in sa pena
siat in bidda o in terra anzena
intro s’affannu e in tristas oras
s’odiu allontana e voca a foras
cuncedi a tottu una vida serena

firma a Cainu su mediu faghe
de amore allugheli su coro
sos inserrados tottu a domo issoro
torralos tue chin modu e lestressa
de amistade un ventu pessa
e dae a tottu s’azzudu ch’imploro

Maju, 2015