A NOSTRA SIGNORA
di Pepinu Coronas

Mama de tou babbu se signora
fiza de tou fizu, Virgo Amante,
finas ecelsos che Petrarca e Dante
cantende a tie fallidu an ancora.

Tue simile ses a s'aurora
astru non b'at de Te pius brillante
Ghia ses Tue de donzi errante
de Chelu e de terra imperadora.

Maria senza macula cunzeta
de sa Triade Santa almu tesoro
in Te at summu gradu 'ogni Virtuale.

O balsamu de ' ogni amaritude
o de su Paradisu iscala d'oro
de s'istirpe de David rosa eleta.

(Torpè)