A nostra Sennora
di Giuseppe Concas

Commossu sos ogros mi had’infustu
preghende inbrenugadu a manu zunta
in’Ortachis prò sa Vergine Assunta
venerada sa die ‘e mes’austu.

Susu e su nodu, e crastu robustu
‘e fronte a s’istrada in prima punta
adorandela in bene li pregunta
nandeli bisonzosu so de custu.

Da grazia a s’intera umanidade
lo nutri cun valore Cristianu
vida coraggiu a chi es pagu sanu
e sollievu a sa povertade.

Ca s’opera ona es caridade
si a unu andande male das sa manu,
e si das’ assistenza a s’anzianu
ses pro nostra Sennora veru frade.

Dae s’ora, e sa Madonna est’in su Chelu
bie custu mundu ammentadinde
cuntenta si bene ses faghinde
daghi osservas su Santu Vangelu.

Ca e sa vera e giusta preghiera
de su pagu chi tenes sin’de dasa
de b’istare tottu menzus crasa
paghe serena in totta s’isfera.

Sa Preghiera chi d’àppo fattu oe
in su monte sentidu cun’amore
torren sanos a ti rendere onore
sa Missa Santa e su duamiza ‘e noe.

Bolotana, 15 de austu 2008