A nonnu meu
di Luca Deidda

Nonnu cando fudi in custa terra
de istare cun megus fi cuntentu
ca fu amante e paghe e non de gherra
e cheria campare fin'a chentu
Cun nisciunu aia cundierra
e podia bessire ogni momentu
ca cheria zente pro arrejonare
si calincunu fora agataiada
fu prontu poesias a contare
addaboi a domo torraida
cuntentu d'esser bessidu a passizzare
una paia e amigos puru aiada
e bessiada po los'incontrade
a norantotto Deus l'a giamadu
e a chent'annos non best arrivadu

1° classificato al II° premio online di poesie in vernacolo "Premio Laurentum"