A Mucca, a Capra, a Pècura, u Lioni
Traduzione da una favola di Jean de La Fontaine


Si racconta che una vorta, hanni fattu società,
una Pècura, una Mucca, una Capra
e pè strafà, hanni missu und è l'affari,
l'interessi d ù Lioni, che d ù postu
era u signori onoratu e riviritu.
Scrittu l'attu, stesu i firmi, tuttu ad una cundizioni:
che d ugniunu, livati i danni, missu in computu cu i spesi;
si spartissi pari e patta, quattru parti, tutti cumpresi.
Ora capita che un ghjornu und à fossa d à Capretta
casca un Cervu a rutuloni.
L'onestà nun sò paroli e qua è onostu nun si presta
a manovri rimiscioni.
Chiama i soci dell'affari e ghi presenta a grossa preda
( U Lioni)
" Comi dittu sarà fattu, sogu u primmu a stà und ù pattu
cull'artigli più potenti, tagliu in quattru a pruvvidenza,
pò mi pigliu a primma parti, perchè sogu qui in presenza,
l'antra parti ghjà mi spetta perchè ruzzichiggju forti,
pè a terza? nun ghe appigliu, era scrittu un d à me sorti,
ed a quarta certu mi tocca non pè casta ma pè esigenza"
Visti i musi scarmintati dei tre soci luazzoni
e captatu l'imbarazzu chi ha criatu a spartizioni,
manda in aria tutt un fiatu;
un ruggitu da Lioni:
"nun s'accettinu reclami o ghi magniu in un bucconi"

Alba Leoni