A medas annos
de Tonino Fancello

A tziu Gasparru Mele Auguri

Trazandet’una luna a pilu resu
e a frammarida sos annos in pittu
ti mudan che massaiu in d’unu sittu
una corona‘e annos fachen pesu.

Su chelu t’hat premiadu t’hat intesu
chin d’una vuluntade pres’a chittu
e t’hat lassadu in vida po dirittu
e paris sos sentidos chi has prettesu.

E una salude rara canterina
cumpanza solu tua in cussos annos
t’hat fatt’in sa campagna de meichina.

Nen gherras in sa vida nen faina
ne ifferros chin su ocu ne malannos
non dommana sa sorte bragherina.

Po custu tziu Gasparru chen’affannos
pos preco de isparghe sa drottina
ch’isticchit su misteru‘e sos prus mannos.