A Mario Urru
de Luigi Pitzalis

E ite pius menzus occasione
po dichiarare cantu so cuntentu
de mi ponner a iscrier una cantone,

si nd’aere su donu e i su talentu,
ca mi enit obbligadu e nd’est dovere
a Mario Urru unu ringratziamentu.

Cand’app’idu sa busta su piaghere
ti lu lasso solu immaginare
ca cuasi est cosa de non crere.

Sa lettura m’at fattu torrare
chin sa mente a s’edade giovàna
cand’a Ardaule solia visitare,

e i sos versos abertu una ventana
m’ana in s’aposentu ’e sa memoria
de idda bella e de zente galana

chin-d-un’art’enìda da antigoria
chin profumos de forros allutos
chin fadigas chi meritan sa gloria.

Idda operosa ses de bonos frutos
attaccada a usu e costumene
chi ispero non sian mai derutos.

Sos tempos modernos chi presumene
de dare a totus sa felicidade
fortzis sun sichende ricu flumene.

Cando bi enia in giovana edade
girande chin a coddu unu labiolu,
ca cussa est sa mia attividade,

nd’aia unu motu de consolu,
de paghe, de piaghere, de allegria,
visitende ’e sa idda onzi cuzolu.

Legginde ’e Serafinu sa poesia
ancora ’e pius mi so cunvintu
de i custu sentimentu ’e simpatia.

Ma su laru ch’in conca jughes chintu
de seguru est sa prenda valorosa
chi pius mi fortzat a istrintu

de ennere in occasione festosa
e poder gosare po un’iscuta
de una vena ricca e bundantziosa.

Sa venighedda mia semper asciuta
chìrcada in totue s’alimentu
chi chie est naschidu in bona muta

tenet bundante. Aberu so cuntentu
ca una virtude in pius t’apo connotu
poetica idda ses, de sentimentu

inue sos poetas sunu a fiotu.
Saluda a Celestinu e a Tziu Mura
saluda sa familia tua e totu

S’amicitzia mia conta segua!

Isili, marzo 2010