A Maria Lai
di Gaspare Mele

De genios prediletta Ses Signora
artista in s'alta gerarchia.
As ' bolaladu cun'alas de fantasia
supra de tottu, in Sardigna, intr’e fora.

Cale nobile eroina triunfadora
de s'arte Ses mama e maestria.
Unu plausu sinceru, una poesia
meritas lodes, splendida aurora.

In’Europa, in'America, in tottue
as'scrittu su lumene; Lumene Sardu,
in si storia chi non mori mai.

E... custu lumene mannu Ses Tue
distintu, gloriosu gagliardu
su lumene de Maria Lai.

Oroteddi, 2001