A Maria Lai
de Giovanni Loddo

Maria Lai cun arte prodigiosa
In sa pittura de altu livellu
Ogni dipintu at modelladu bellu
Cun geniu e decoro maestosa,

In Roma an bidu chi fit virtuosa
Candu in manu leadu at su pinzellu
Digna collega de unu Raffaellu
Chi s’est distinta in sa tela famosa.

Custa pitrice de vantu e valore
Ch’in tottue lassadu at s’insigna
Cun sa sua pittura sua originale.

Sos ulassesos li rendene onore
A custa cima rara, illustre e digna
Chi tentu in Ulassai at su nadale.

(Ulassai - 01-04-2004)