A Maria e Luigi Ladu
di Antonio Piras

Tra Bolotana e Mamoiada
unu cuntrattu bonu an cumbinadu
cando Maria cun Luigi Ladu
an s’unione insoro cunsagrada.

Ch’esseret una coppia afiatada
dae ora l’aia immaginadu,
como mi nde so’ finas acertadu:
duas pessones chi pagas che nd’ada,

de tenner contu che prendas de oro,
ospitales, de ùmiles maneras
chi so’ fieru ‘e s’amigantzia insoro.

Pro chi sigan in bonas camineras
lis augùro cun totu su coro
cuddos mezus disizos e isperas!


In Iscanu, su deghe de Frearzu de su Duamizaedeghe