A Marco nebode pro sos degheot'annos
de Silvestro Loddo
Sa fida est una barca in mes''e mare
chi lenta partit cun bentu in favore
pro pigare una diretzione.
Essende su chi naschet pagu pràticu
@@@@sa famìlia est pilota automàticu
@@@@chi nde imponet sa destinatzione.
@@@@Ma cando lompet s'edade mazore
@@@@s'òmine a solu devet navigare

pro fàghere su disizadu viàgiu.
Pro iscanzare s'unda 'e sa tempesta
gìrada su timone cun sa manu
e mantenet sa rota impostada.
@@@@Pro tue custa rota est cumenzada:
@@@@datu chi como ses su capitanu
@@@@ti naro atentzione bene presta
@@@@e afronta sa fida cun coràgiu.

Mira in altu pro sa temporada
in sas isceltas pone atentzione
piga sempre cussa diretzione
ùe in chelu nues no b'ind'ada.

No iscultes su cantu 'e sas sirenas
ca de su marineri sun nemigas
tira 'eretu tàpade sas origas
ca de trassas issas nde sun pienas.

Cand'arribas istracu a sa meta
beta s'àncora, est sa terra chircada
firma incue ca ti l'as meritada:
soddisfatzione como t'aspeta'!

T'auguro chi non tenzas malannos
ch'agates sa richesa e sa fortuna
su viàgiu non lu passes in afannos
de maladia no nde tenzas una.

Ti fato sos augurios pro sos annos
t'assistat in su mare bona luna.
In custu viàgiu sias sempre cuntentu
fines cand'asa brincare sos chentu.

Quartu sant'Elena su noe de lampadas de su 2008.