A Manuela e Roberto
di Giuseppe Concas

Sia pro tottu un’annu fortunadu
su duamiza e noe s’ideale
sos chi si sunu unidos senza male
de fronte a Deu in s’Altare han zuradu

chi nde connosco e appo auguradu
passen serena sa vida normale
in progressu finas’ a finale
sughi si pregan chi han disizadu.

Manuela e Roberto consolados
sie’ nde onzi bene in s’avenire
in’aumentu sa vida sighire
usande rispettu e rispettados.

Mantenide s’amore ei s’affettu
manu manu de pius ancora
che sole brillante in s’aurora
chi su sistema mantene perfettu.

E ue azzis s’abittu o in d’onzi trettu
in bidda ostra o in logu e fora
presente siedas a d’onz’ora
che trigu purgadu puru e nettu.

Sa fide su valore preziosu
in bonu in bois bilu io
a bos’augurare mi l’avvio
s’avvenire bos sia facoltosu

e prima e bos narrere adiosu
cun sa punta e su coro bollu iscrio
pro ammentu fattu dae Zio
unu saludu e basu affettuosu.

Bolotana, 03-10-2009