A mama mea
de Leonardo Angelo Berria

Oh mama cara a tivhe como pesso,
anneu ca turbada in pessamentu,
ca sola ses in domo rundineddha.

Su coro imbolicadu juco inneddha,
po vhissitare cantu dissizzadu,
su coro juco inneddha imbolicadu,
ca n’erepo ghiradu senna como.

Oh mama cara a tivhe como pesso,
anneu ca turbada in pessamentu,
ca rundineddha sola ses in domo.

Cussumidas sas manos dae s’omo,
sas ortzas ritiradas e finidas,
dae s’omo sas manos cussumidas,
ziradu has che ainu in sa mola.

Oh mama cara a tivhe como pesso,
anneu ca turbada in pessamentu,
ca rundineddha ses in domo sola.

Su sambenadu tuo est vhola vhola,
Puzzone, ca ses tue delicadu,
su tuo vhola vhola est sambenadu,
Juvhannina Puzzone happas talentu.

Ca sola ses in domo rundineddha,
oh mama cara a tivhe como pesso,
anneu ca turbada in pessamentu.

Ses barantatres annos in s’ammentu,
sempere has peleadu sos affannos,
ses in s’ammentu barantatres annos,
rossa mea ‘e su coro delicada.

Ca sola ses in domo rundineddha,
oh mama cara a tivhe como pesso,
in pessamentu, anneu ca turbada.

Ti cherjo oh mama sempere affranzada,
si non ti vhio a su coro mi erjo,
sempere oh mama affranzada ti cherjo,
ca intragnadu mi-l’has su recreu.

Ca sola ses in domo rundineddha,
oh mama cara a tivhe como pesso,
in pessamentu ca turbada anneu.

Tue cuntinu ses s’anzelu meu,
chi m’has vhizzadu sempes su caminu,
tue s’anzelu meu ses cuntinu,
a ti jucher a-largu non ressesso.

Anneu ca turbada In pessamentu,
ca sola ses in domo rundineddha,
oh mama cara a tivhe como pesso.

Ca prus ghiranne non bi so ispesso,
s’azudu cheret como antziananne,
ca prus ispesso non bi so ghiranne,
tue in domo in Orune ses inivhe.

Anneu ca turbada In pessamentu,
ca sola ses in domo rundineddha,
oh mama cara como pesso a tivhe.

Coro biancu cannidu che nivhe,
canno non ghiro so vhenenne mancu,
cannidu coro che nivhe biancu,
sa vhida tua como ti repara.

Anneu ca turbada In pessamentu,
ca sola ses in domo rundineddha,
como pesso a tivhe oh mama cara.

Mama, Leone a chent’annos lu nara,
tue intragnada sa izza ‘e Puzzone,
mama a chent’annos lu nara Leone,
tue rejna in domo ses sa brama.

Anneu ca turbada In pessamentu,
ca sola ses in domo rundineddha,
a tivhe como pesso oh cara mama,
ti cherjo narrer sempere ancas d’erru
a chent’annos e finas cust’isserru.

Nugoro decheotto ‘e nadale duamizza e battordichi