A Mama
di Bernardu Zizi

Mama, oe cumpresu l'happo ebbia
cantu pro me patidu has e penadu,
isco cantu sintzera m'has amadu
e cantu m'has amare, mama mia.

Cun sa oghe piena de armonia
cantas dies e nottes m'has ninnadu
e cantas dulches caretzas mhas dadu
cando minore in bratzos tuos fia.

Imparende appena a faeddare,
cun su coro felitze in tanta brama,
mi has intesu "Mama!" murmurare.

Poi chi finit su terrenu drama
s'ultima oghe prima de ispirare
hat a esser pro te ancora, Mama!