A maistu Luigi
de Vincenzo Piu

Eppuru deu a Luigi Ladu!
S’auguriu ddi mandu affettuosu,
Sendi giustu, bravu e generosu
Ca onzi beni in vida at meritadu
Po servitziu chi fait premurosu,
Chi sigat po med’annus in bonu stadu
In cuddu situ chi luxit ancora
Augurius Mannus - Luigi in bonora.