A Macchini
de Maria Antonietta Noce

Ti vogliu be', Sassari mea
un be' mannu che lu mari.
Mi piazi a girà lu mondu intréu
vidé logghi luntani e funtumaddi
ma dozzi soru inogghi agattu
l'affiagnu di l'ammenti
ninnaddi da la canzona di l'amori.
Passendi i' l'isthrintògli immintiggaddi
impiddràddi di sonnii e d'ischurìa,
abbaiddendi li muri cunsumiddi
da zirriundò di cionfri e sirinaddi,
intendu currì lesthru e giobaneddu
lu cori meu sisthaddu a marrabbiccu
e più no sirieggiu sott'a li me' pedi
li zàppuri mattagni e lisciggosi
lampaddi a brétiu e a mitraranda
innant'a li ciapitti e a li carreri.
Sassari mea, ti vògliu be',
un be' mannu, a macchini…
… E candu abaràggiu brincaddu
la chisura manna di lu tempu,
un'ischùtta vurarìsthia a sirintina
pa' turrà e gudimmi un poggu a cua
l'ulthimu candareri ch'è farendi
e fammi a la mudda una risaredda
pa' l'ulthima beffa d'una pirandradda.
Sassari mea, ti vogliu be'…
… un be' mannu… a macchìni.