A s’amigu poeta e fedale Luisu Piu de Magumadas
de
Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Cumpleannu pro su 14/1/2015

 

Luisu sempre in bonu pentzamentu
M’aparis che una immagine in s’altare
E deo cun sa famiglia sô cuntentu
Bonu Cumpleannu a t’augurare

Settanta chimbe d’asa in testamentu
Sun tottus tuos non podes negare
Sigas in cussa istrada finza a chentu
Cun signora Maria accanta e pare

Santa Maria e Mare in sos diarios
Mamma Suprema in su Regnu infiniu
Reina e Chelu e poderes siguros

Sô certu in so bintighimbe annos futuros
In Magumadas a su poeta amigu Piu
Riserva S’Arca de sos centenarios
____________________________
E si sa Malvasia in mesa es posta
Brindade puru a sa salude nosta

Courbevoie Ennarzu 2015