A s’amigu fedale e poeta Luisu Piu
di Serafino Putzolu

T’Auguro de coro Bonu Cumpleannu

Pro chi sia Parigi ispartu in mannu
A s’umbra e s’alta Turre seculare
Senza pretesa glorias e ne pannu
Mai potto amigu onu ismentigare

Caru Luisu bonu cumpleannu
Ti cherimos de coro augurare
Camina fina a chentu senz’affannu
Cun sos Caros ch’istimas tott’impare

Su battordighi d’ennarzu su mese
Su milli e noighentos e baranta
Cant’onore a sa bella Idda e Sindia

Penzo chi ses naschidu canta canta
Pro sa chittarra e pro sa poesia
Onorande sa zona su paese
________________________________
Imbezza bene accanta e sa signora
E fina a chentu nos cantes ancora

Courbevoie 14 /Ennarzu/2011