A Luisu Ladu e famìlia

de Silvestro Loddo

Gasi còntada su Santu Vangelu
Chi fit mortu in sa rughe assusu
E a sas très dies dae su chelu
Deu ischidat su pòberu Gesusu
E Maria non pianghende piusu
Si che leat cuntenta su velu
E un'abbratzu a su fitzu li dada
Dae tando Pasca Manna est festada.

Ma sos contos antigos como lassu
Che Maria, dae Quartu un'abbratzu.

Pasca Manna passedas in allegria
Totus felitzes coment'a Maria.