A Luisu Ladu
de Salvatore Deligia

 

(Po su sou cumpreannu.)

Augurios in custa ricurrentzia
dae coro caru Luisu Ladu
dae ogni poeta sias auguradu
finas a chent'e sana esistentzia.

Paladinu de chi in suferentzia
non l'as mai sas palas tziradu
su tou impignu cheret amiradu
laudadu cun umana riverentzia.

Bolotana ti ponet in su iscudu
che nobile fizzu de imitare
ca faes sempre operas de judu

Sighi gai Luisu non ti firmare
a donare a suferentes un azudu
a chent'annos senze tintinnare.

Augurios de bonu cumpreannu
de arrivare a traguardu mannu.


Su 27 de Martzu 2021