A Luisi Marteddu
de Gaspare Mele


Si parto a gherra, Luisi caru,
e lasso inie sa ruza pedde mia,
pianta tue in terra nadìa,
pro ammentu me’un arbore de laru.

Ti prego a iscriere, cale raru
cantu pro me in sarda poesìa,
sinnu de s’isventurada pitzinnia,
monitu meu de tempus avaru.

No mi dies lode, ’antu ne onore;
ne facas in su cantu fantasia,
ca a poi mortu nde appo dolore.

Ma nara chi mortu so ebbia
difendende su nostru tricolore,
simbulu sacru de sa patria mia.

Siracusa su 24 de frearzu de su 1935