A Luisi Ladu Nadale 2018
de Mimmia Soro

Caru Luisi da mizzas lontanu
Ti so vicinu pro t’augurare
Sas Santas dies serenas passare
Comente dogni bonu cristianu.

Una calorosa istrinta ‘e manu
E unábbrazzu ti cherio dare,
Pro como no mi restada d’isperare
Unu cras t’incontrare fort’e sanu.

Ca ottantatres nadales postu in contu
Sos pius lontanu da sa terra mia
Passados cando ene e cando male.

Si non so in sa lista de su tramontu
S’annu chi enidi a Luisi e Maria
Rinnovo s’auguriu de Nadale.

E prosperu e generous s’annu nou
Siat Luisi a piaghere tou.


Cun Affettu (Olanda)