A Luisi Ladu (Augurios)
de Mimmia Soro

Caru Luisi, cun su pensamentu,
Da Mimmia cust’umile fiore.
Pro chi no siat d’immensu valore
Si l’aggradessis, nde resto cuntentu.

Godasa de sa vida ogni momentu
De Maria s’affettu e s’amore
E laudes ti diat su Segnore
Cun salude a pius d’annos chentu.

E sa fortuna benigna e sinzera,
Siat sempre presente, senz’ingannos
In s’andera ‘e sa vida a tottu prou.

Ogni disizu onestu, cunsidera,
Realizende a piaghere tou
Su traguardu passes de chent’annos.

Cun affettu, Mimmia Soro (Olanda)