A Luisi Ladu
de Gaspare Mele

Cando Deus Eternu dominante
s'Universu intreu at formadu,
ata onzi essere animadu
de sa vida terrena dimorante.

Este unu capitulu importante
in cantu de tottu lata appropriadu.
Sienzia direttiva li at dadu
de operare sinceru ogn'istante.

A s'omine at dadu facultade
de vachere, inventare e costruire
sinfonias de diversas genias.

Pro beneficiu de s'umanidade
ogni indiccu li at dadu de ischire....
S'arte - s'istudio - sa geografia.

_____________________

Cun s'immensu decoro ses bramadu
cun gioia sincera e fantasia
su sentimentu de s'anima mia
sese che frade veru istimadu.

E di auguro chi sias fortunadu
cantu disizas cun vera simpatia.
Salude - benesse - sias consoladu
cun sa tua adorabile Maria.

Risveglia che giovanu sa zoventude
cun inpettu, briosu e potente
di schidette Deus sa virtude.

Di lodet incantu s'Onnipotente
cantu bramas benessere e salude
In coro tuo, coro e mente.

Orotelli, 4-10-2017