A Luisi Ladu
de Salvatore Enne

 

de custu annu est'urtima die
Oh Luisi in su letu l'as passada
Ca s'infruenza ti est atacada
Comente carchi ort'at fatu a mie

In zoventude in mesu su nie
Irfidaias 'onzi temporada
Ma como cuss'edade tramontada
Benit dolores a mi'e a tie

Oe che sun atesu cussos annos
Po c'a bortas passados malamente
A bias irfrutados dae sor mannos

Como cun sor dolores frecuente
Ca su fisicu intreu at tentu dannos
Oh Luisi pro te nde so dolente
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Non bi cres chi a tie dia cherrere
Sanu che cando ti apo connotu
Tando podias afrontare tottu
E in tottue serrar'e aberrere

'Onzi discursu podias isterrere
Ca fir distintu inteligent'e nottu
Chi cando fis 'in mesu su fiotu
Mancu po brulla ti podian ferrere

Sas peraulas prontas las tenias
Fis sanu e fis fort'e intelletu
E cun tottu sa zente trataias

Ses ancora sinzeru e coro netu
chi lu pot'afrimmare tantar bias
chi ses sempre un'omin'e rispetu
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cun custa poesia
Saludo a Luisi e a Maria
E saludo ancora
Sor fizos chi da idda c'azis fora

(01-01-2014)