A Luisi Ladu
de Gaspare Mele

 

S'immensu decoro incarnadu
er gioia eterna bramosia,
cun s'intentu de s'anima mia,
siat che frade sintzeru amadu.

Siat custu Natale fortunadu
de salude, pache e allegria,
cun sa familia tua e signora Maria
retzi s'auguriu meu piu bramadu.

Cantu cherese disizasa e amas
di attata benessere s'annu nou
cun sa benedizione de Deus.

D'auguro tottu su chi bramasa
a gustu e intentu tou
de virtude bundade e recreu.

Nadale 2012